't jeet drop aa.. Los Mar Joa Kirchroa is veëdieg vuur de sjlajerparade 2014

Los Mar Joa Kirchroa is veëdieg vuur de sjlajerparade 2014. Jister hant vuur in t kelderke ós jeneraal proof jehad. Mit vöal sjpas en plezeer hant vuur noch ens kenne proove. Welke sjlajer t och weëd, Vier wunsje alle jroeppe veul sjpas en sukses!.... 't jeet drop aa!

 

kiek ens noa de bilder va ós jeneraal proof...